สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ขับเคลื่อนต่อเนื่อง “การจัดทำระบบการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้ดิจิตอลเทคโนโลยี” ยกระดับจัดการสุขภาพพื้นที่มุ่งเป้าในหมู่บ้านจัดสรร

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ขับเคลื่อนต่อเนื่อง
“การจัดทำระบบการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้ดิจิตอลเทคโนโลยี” ยกระดับจัดการสุขภาพพื้นที่มุ่งเป้าในหมู่บ้านจัดสรร

ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562
นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
กรมควบคุมโรค มอบหมายให้ ทีมแผนงาน
”การพัฒนารูปแบบระบบการจัดการโรคและภัยสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัยในหมู่บ้านจัดสรร” ของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

เข้าพบ ทีมเชี่ยวชาญเทคโนโลยีสารสนเทศ
( Information Technology: IT) โรงพยาบาลสมุทรปราการ เพื่อหารือการออกแบบ และจัดทำ”ระบบ”การจัดเก็บข้อมูลโดยใช้ดิจิตอลเทคโนโลยี( technology Enable care) ของประชาชนในหมู่บ้านจัดสรร

ส่งผลเพิ่มการเข้าถึงบริการ ลดความเหลื่อมล้ำ ประชาชนมีสุขภาพดี

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ