Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกวดราคา
2/2564
15 ตุลาคม 2563
22 ตุลาคม 2563
2564
23 ตุลาคม 2563
26 ตุลาคม 2563
963200
-
19
2563
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
2/2564
-

จ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่