สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
7/2564
23 กุมภาพันธ์ 2564
4 มีนาคม 2564
2564
23 กุมภาพันธ์ 2564
4 มีนาคม 2564
2735000
-
24
2564
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
เงินอื่นๆ
ซื้อ
-
-

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร๋ จำนวน 3 รายการ