สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

-
2/2565
15 ตุลาคม 2564
25 ตุลาคม 2564
2565
26 ตุลาคม 2564
26 ตุลาคม 2564
3180000
-
17
2564
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ

-