สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
3/2565
22 มิถุนายน 2565
29 มิถุนายน 2565
2565
29 มิถุนายน 2565
29 มิถุนายน 2565
396000
-
17
2565
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
เงินอื่นๆ
ซื้อ
-
-

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)