สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
Responsive image

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เรื่องขายทอดตลาดบ้านพักราชการและอาคารสำนักงาน ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.3 เชียงราย

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เรื่องขายทอดตลาดบ้านพักราชการและอาคารสำนักงาน ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.3 เชียงราย จำนวน 2 หลัง  ดังนี้

1. บ้านพักราชการ ระดับ 1-2 (เรือนแถว 4 ครอบครัว)

2. อาคารสำนักงาน

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ