สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
Responsive image

ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการ 167 รายการ

ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ , ศูนย์สาธิตบริการวัณโรค , กลุ่มพัฒนาวิชาการ(อาคารมาลาเรีย) , ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.4 เชียงใหม่ , ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศแม่สาย จังหวัดเชียงราย รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ