สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
Responsive image

(Update) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกนำเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจาการประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 1 ประจาปี 2563

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกนำเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจาการประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 1 ประจาปี 2563
“เขตสุขภาพที่ 1 ก้าวไกล นวัตกรรมและวิจัย เพื่อคนไทยสุขภาพดี”
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ