สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
Responsive image

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพิ่อเลื่อนข้าราชการแทนผู้ที่จะพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากเกษียณอายุราชการ ในปี 2563

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ