สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
Responsive image

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เรื่องขายทอดตลาดบ้านพักผู้ป่วยโรคเรื้อนนิคมแม่ลาว ประจำปังบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 5 รายการ

ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักผู้ป่วยโรคเรื้อนนิคมแม่ลาว จำนวน 5 รายการ 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ