สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
Responsive image

“สคร.1ชม.พิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตรรับรอง พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับท้องถิ่นและระดับอำเภอ พื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่”

“สคร.1ชม.พิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตรรับรอง พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับท้องถิ่นและระดับอำเภอ

พื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

          สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ พิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตรรับรอง พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับท้องถิ่นและระดับอำเภอพื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมพลอยไพริน โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท อ.เมืองเชียงใหม่

แพทย์หญิงเสาวนีย์ วิบุลสันติ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ ที่ได้ทรงมุ่งมั่นให้มีการดำเนินการกำจัด โรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากพื้นที่ประเทศไทยอย่างยั่งยืน เป้าหมายสูงสุดคือ ไม่พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ โดยได้ทรงเน้นย้ำให้เป็นการดำเนินงานในรูปแบบบูรณาการ และสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ /OIE เพื่อเร่งรัดให้มีการประเมินรับรอง และประกาศเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies Free Zone) เป้าหมายอย่างน้อย 1 อำเภอในแต่ละภูมิภาคภายในปี 2564 และขยายเป็นทุกพื้นที่ภายใน Phase 2 คือภายในปี 2568 ภายใต้หลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า หมายถึง พื้นที่ที่ไม่ปรากฏเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งในคนและในสัตว์ทุกชนิด ตลอดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีติดต่อกัน  มีระบบเฝ้าระวัง และ ค้นหาโรคที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมพื้นที่ มีมาตรการการควบคุมโรคที่ต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบเฝ้าระวังการเคลื่อนย้ายสัตว์เข้า-ออกมาในพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ

แพทย์หญิงเสาวนีย์ กล่าวต่อว่า สคร.1 เชียงใหม่ ได้ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย ทั้งระดับอำเภอและจังหวัด ประกอบด้วย หน่วยงานปศุสัตว์ หน่วยงานท้องถิ่น และหน่วยสาธารณสุข ได้พิจารณาร่วมกัน คัดเลือกอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่เป้าหมายในการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมควบคุมโรค กรมปศุสัตว และกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เนื่องจากอำเภอสันกำแพง ไม่พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ต่อเนื่องมานานกว่า 20 ปี และเป็นพื้นที่ ที่มีผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเกณฑ์ประเมิน รวมทั้ง ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัด ดังนั้น เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ จึงได้มีการร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน โดยมีองค์การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 10 ตำบลเป็นเป้าหมายหลัก จนกระทั่ง สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับชาติได้ เป็นท้องถิ่นและอำเภอปลอดโรคพิษสุนัขบ้าแห่งแรกของประเทศไทย

สคร. 1 เชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย จึงได้ร่วมกันจัดพิธีมอบโล่ พร้อมเกียรติบัตรรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับท้องถิ่น ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 10 ตำบล ในพื้นที่อำเภอสันกำแพง และรับรองการเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอ ให้กับอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพิธีจะจัดขึ้น ณ ห้องประชุมพลอยไพริน โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท อ.เมืองเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. ถึง 14:30 น.

 

 

 


ข่าวสารอื่นๆ