สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
สธ 0427.1.5/444
14 พฤษภาคม 2564
-
2564
-
-
51910.9
-
1
2564
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
เงินบำรุง
จ้างก่อสร้าง
-
-
-
-