สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
4/2565
14 มกราคม 2565
21 มกราคม 2565
2565
14 มกราคม 2565
21 มกราคม 2565
1
-
12
2565
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-
-