สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
Responsive image

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้ 1. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หรือชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ 1967) 2. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หรือชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ 1984) 3. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หรือชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ 1708) 4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน (ตำแหน่งเลขที่ 3752)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ