สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
09072564
9 กรกฎาคม 2564
-
2564
-
-
1185060
-
1
0907
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
เงินบำรุง
เหมาบริการ
-
-
-