สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2/files/%E0%B8%A7%20407.pdf

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ