สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

“สคร.11 ชวนรณรงค์วันวัณโรคสากล ย้ำรู้เร็ว รีบรักษา ยุติปัญหาวัณโรค”

          สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช แนะประชาชนกลุ่มเสี่ยง และผู้มีอาการสงสัย
เข้ารับการตรวจคัดกรองวัณโรค เนื่องในวันวัณโรคสากล ย้ำ “รู้เร็ว รีบรักษา ยุติปัญหาวัณโรค”

         แพทย์หญิงศิริลักษณ์ ไทยเจริญ กล่าวว่า วันที่ 24 มีนาคม ของทุกปีเป็นวัณโรคสากล (Word TB Day) โดยมีประเด็นการรณรงค์คือ Them The Clock is Ticking “รู้เร็ว รีบรักษา ยุติปัญหาวัณโรค”เพื่อย้ำเตือนให้ประชาชนทั่วโลก ตระหนักว่าวัณโรคยังคงระบาดทั่วโลก เป็นสาเหตุการเสียชีวิตกว่า 1.7 ล้านคนต่อปี
วัณโรคเป็นโรคติดเชื้อที่เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของประเทศไทย จากรายงานวัณโรคของโลกปี 2563 ขององค์การอนามัยโลก พบว่าประเทศไทยมีอัตราผู้ป่วยวัณโรครายใหม่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก 1.15 เท่า และมีผู้ป่วยที่ตรวจพบและรายงานเพียง ร้อยละ84 ของที่คาดประมาณเท่านั้น ซึ่งสะท้อนถึงการที่ผู้ป่วยส่วนหนึ่ง เข้าไม่ถึงการรักษาหรือล่าช้า ทำให้เชื้อแพร่กระจายในชุมชน

        วัณโรคเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย สามารถติดต่อได้ด้วยระบบทางเดินหายใจและติดต่อจากคนสู่คน สามารถแพร่กระจาย โดยผู้ป่วยจะมีอาการไอ จาม ทำให้ละอองเสมหะ ฟุ้งกระจาย ล่องลอยอยู่ในอากาศ เมื่อสูดเอาละอองเสมหะที่ปนเปื้อนเข้าไป จะทำให้มีไข้ต่ำๆ เรื้อรัง โดยเฉพาะตอนเย็นและค่ำ มีเหงื่อออกมากตอนกลางคืนถึงแม้อากาศเย็น มีอาการไอเรื้อรังนานเกิน 2 สัปดาห์ ช่วงแรกจะไอแห้งๆ ต่อมามีเสมหะออกมา บางครั้งมีเลือดปนออกมาด้วย กลุ่มเสี่ยงที่พบป่วยวัณโรคมากที่สุด ได้แก่ ผู้ที่อยู่บ้านเดียวกับผู้ป่วย (ผู้สัมผัสร่วมบ้าน) ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยเฉพาะโรคเบาหวาน ผู้ที่อาศัยในชุมชนแออัด ผู้ต้องขังในเรือนจำ กลุ่มชาติพันธุ์ตามเขตชายแดน แรงงานต่างด้าว พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ และบุคลากรสาธารณสุข สำหรับผู้ที่รับเชื้อวัณโรคเข้าสู่ร่างกาย จะไม่แสดงอาการป่วยในทันที แต่จะแสดงอาการเมื่อร่างกายอ่อนแอ ซึ่งเชื้อวัณโรคสามารถเกิดได้กับทุกส่วนของร่างกาย แต่ส่วนใหญ่ร้อยละ 80 พบที่ปอด นอกจากนี้ยังพบได้ที่อวัยวะอื่น ๆ เช่น ต่อมน้ำเหลือง กระดูก เยื่อหุ้มสมอง

          แพทย์หญิงศิริลักษณ์ กล่าวเพิ่ม ผู้ที่มีอาการไอติดต่อกันนานเกิน 2 สัปดาห์ ไอมีเสมหะปนเลือด อาจมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วย เช่น มีเหงื่อออกมากผิดปกติในเวลากลางคืน ไอแห้งๆ หรือมีเสมหะ เจ็บหน้าอก เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย น้ำหนักลด มีไข้ต่ำๆ ให้รีบมาตรวจคัดกรองวัณโรค ซึ่งวัณโรคสามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยการกินยาอย่างน้อย 6-8 เดือน ซึ่งต้องกินยาครบทุกเม็ด ครบทุกมื้อ และควรมีพี่เลี้ยงดูแลการกินยาจนครบการรักษา ที่สำคัญไม่ควรหยุดยาเอง หากมีอาการแพ้ยา ควรรีบไปปรึกษาแพทย์ทันที สอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ