สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

สคร.11 ห่วงประชาชน เร่งรณรงค์จังหวัดที่ยังฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นต่ำกว่าเป้าหมาย

สคร.11 ห่วงประชาชน เร่งรณรงค์จังหวัดที่ยังฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นต่ำกว่าเป้าหมาย
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ห่วงประชาชนในจังหวัดที่ยังฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นต่ำกว่าเป้าหมาย เร่งทุกภาคส่วนช่วยกันระดมสื่อสารเชิญชวนประชาชนให้มารับวัคซีนเข็มกระตุ้น เพื่อให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันเพิ่มมากขึ้น รองรับการเปิดประเทศและกลับมาทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย
แพทย์หญิงศิริลักษณ์ ไทยเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่าขณะนี้สถานการณ์โรคโควิด 19 จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ ผู้ป่วยปอดอักเสบ ใส่ท่อช่วยหายใจ และเสียชีวิต ลดลงอย่างต่อเนื่อง ภาพรวมอยู่ในช่วงระยะขาลงทั้งประเทศ มาตรการต่าง ๆ เริ่มผ่อนปรนลงมา เช่น การเปิดสถานบันเทิงใน 31 จังหวัดที่ผ่านเกณฑ์บริหารจัดการสถานการณ์โควิด 19 ได้ดี ซึ่งการเปลี่ยนผ่านโรคโควิด 19 ไปสู่โรคประจำถิ่นนั้น หนึ่งในมาตรการที่สำคัญ คือ ประชาชนได้รับวัคซีนทั้งเข็มปกติและเข็มกระตุ้นครอบคลุมทุกกลุ่ม (Universal Vaccination) โดยแต่ละจังหวัดต้องมีความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 เพราะปัจจุบันมีข้อมูลวิจัยจากต่างประเทศและจากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ไทยพบว่าเมื่อฉีดวัคซีนแล้ว 4-6เดือนภูมิคุ้มกันจะลดลงต้องฉีดเข็มกระตุ้นจึงจะสามารถป้องกันการติดเชื้อ การป่วยหนักและเสียชีวิตได้ดี
แพทย์หญิงศิริลักษณ์ กล่าวเพิ่ม ข้อมูลวันที่ 2 มิถุนายน 2565 พบว่าในเขตสุขภาพที่ 11 มีผู้ที่ครบกำหนดฉีดเข็มกระตุ้นมารับการฉีดประมาณครึ่งหนึ่งเท่านั้น จังหวัดที่ประชาชนฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นได้น้อยเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรที่ถึงกำหนดรับเข็มกระตุ้นแล้ว ได้แก่ นครศรีธรรมราช, ชุมพร, กระบี่, และสุราษฎร์ธานี จึงต้องเร่งสื่อสาร เชิญชวนประชาชนให้มารับวัคซีนเข็มกระตุ้น เพื่อให้ทุกคนมีภูมิคุ้มกันเพิ่มมากขึ้นเพียงพอ รองรับการเปิดประเทศและใช้ชีวิตได้เป็นปกติและมีความปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุขมีแผนจัดส่งวัคซีนโควิด 19 ทั้งซิโนแวค แอสตร้าเซนเนก้า และไฟเซอร์ไปยัง รพ.สต. ซึ่งเป็นหน่วยบริการที่ใกล้บ้านที่สุด เพื่อให้เกิดความสะดวกกับประชาชนที่อยู่ห่างไกลสามารถพาผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงไปฉีดวัคซีนกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน และให้บริการแบบ walk in ทุกจุดฉีด
นอกจากนี้ รพ.สต.หลายแห่งยังร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกสำรวจประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน
และจัดวัคซีนไปบริการเชิงรุกถึงบ้าน ดังนั้นประชาชนต้องร่วมมือกันในช่วงเวลาที่สำคัญเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อโควิด 19 ให้เพียงพอ โดยมีวัคซีนเข็มกระตุ้นครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 60 หากไม่ช่วยกันระดมกำลังและจัดวัคซีนไว้พร้อมบริการในทุกพื้นที่ อาจจะส่งผลกระทบต่อแผนการเปลี่ยนผ่านโรคโควิด 19 ไปสู่โรคประจำถิ่นได้ แพทย์หญิงศิริลักษณ์กล่าว

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ