สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

แนะนำวารสารวิจัยและวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้จัดส่งวารสารวิจัยและวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรเพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า โดยสามารถสืบค้นได้ที่                 http://www.ppho.go.th/webppho/index.php


ข่าวสารอื่นๆ