สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง

1.ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 4054

กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงานและเครือข่าย ปฏิบัติงานที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต กลุ่มด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัด

นครศรีธรรมราช

2. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 2625

กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ 2499

กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ต่ำแหน่งเลขที่ 2509 งานพัสดุ

กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

*การยื่นใบสมัครขอโอนหรือขอย้าย สามารถยื่นใบสมัครขอโอน/ย้าย ได้ตั้งแต่วันที่ 18 - 29 กันยายน 2566

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ