สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค แจ้งยกเลิกรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 3159

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2/odpc11/files/ว 644.pdf

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ