สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

สคร.11 ร่วมกับเครือข่าย รวมพลังกำจัดยุงลาย ลดการป่วยตายให้เป็นศูนย์

สคร.11 ร่วมกับเครือข่าย รวมพลังกำจัดยุงลาย ลดการป่วยตายให้เป็นศูนย์

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับเครือข่ายจัดกิจกรรมรณรงค์การมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day) ภายใต้แนวคิด “รวมพลังกำจัดยุงลาย ลดการป่วยตายให้เป็นศูนย์” ณ วัดมะม่วงทอง ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนางโนรี ฤทธิโชติ รองนายกเทศมนตรีเมืองปากพูน เป็นประธานในพิธีเปิด

สำหรับกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันโรคและร่วมกันแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก ให้แก่ประชาชน ชุมชน วัด และโรงเรียน ทำให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และเกิดพฤติกรรม

ในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย 1) การจัดบูธนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก 2) เดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก แจกสื่อประชาสัมพันธ์ แจกทรายกำจัดลูกน้ำ

สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน และ 3) ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องพ่นหมอกควัน ให้แก่พนักงานพ่นเคมีกำจัดยุง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย นักเรียน อสม. และแกนนำชุมชน รวม 300 คน

โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุข ซึ่งสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2567 ข้อมูลตั้งแต่วันที่

1 มกราคม – 8 มิถุนายน 2567 ประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วย จำนวน 31,862 ราย เสียชีวิต 32 ราย พื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 พบผู้ป่วย จำนวน 4,796 ราย มีผู้เสียชีวิต จำนวน 4 ราย โดยจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง พบผู้ป่วย 1,116 ราย เสียชีวิต 4 ราย กลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยสูงสุด คือ กลุ่มเด็กวัยเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 5 - 14 ปี

การดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้ประสบผลสำเร็จและเกิดประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการกำจัดลูกน้ำยุงลายที่เป็นพาหะนำโรค และรณรงค์ให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาโรคไข้เลือดออกและร่วมมือกันเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยเน้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญและถือเป็นภารกิจที่ต้องช่วยกันกระตุ้นและชักนำให้ประชาชน ชุมชน โรงเรียน ศาสนสถาน ตลอดจนเครือข่ายสุขภาพให้มีส่วนร่วมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ทั้งนี้หากประชาชนมีอาการไข้สูงลอย ร่วมกับอาการปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดกระบอกตา หรือมีจุดเลือดออกที่ลำตัวและแขนขา ไม่ควรซื้อยามารับประทานเอง โดยเฉพาะยาลดไข้ในกลุ่มเอ็นเสด (NSAIDs) เช่น ไอบูโพรเฟน ไดโครฟีแนก แอสไพริน รวมถึงยาชุด ซึ่งมีผลทำให้เลือดออกในช่องทางเดินอาหารและยากต่อการรักษา เสี่ยงต่อการเสียชีวิต หากมีไข้ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย จะช่วยป้องกันการเสียชีวิตได้ ทั้งนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

“กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็นคนไทยสุขภาพดี"

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=873484781461441&set=a.315140280629230

#วันไข้เลือดออกอาเซียน #Dengue

#สายด่วน1422 #กรมควบคุมโรค #สคร11

เขียนข่าว ธัญญธร เยาวยอด

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ