สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง คือตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการหรือระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 2094

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2/odpc11/files/1. ว 488.pdf

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ