Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ 0429.10.4/912
14 พฤศจิกายน 2562
22 พฤศจิกายน 2562
2563
14 พฤศจิกายน 2562
22 พฤศจิกายน 2562
2
-
20
2562
168 หมู่ 4 ถนนสงขลา-นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-

ประกวดราคาซื้อสารเคมีเพื่อสนับสนุนเคมีภัณฑ์ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-