สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ 0429.1.1.3/1304 /
6 พฤษภาคม 2564
-
2564
-
-
0
-
4
2564
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-

วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง 959,961.00

ราคากลาง 1,007,507.78