สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ 0429.1.1.3/2404
6 กันยายน 2564
-
2564
-
-
3
-
2
2564
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-

วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง 3,620,000.00 บาท

ราคากลาง 2,541,000.00 บาท

-