สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ 0429.16.3/1355
6 มิถุนายน 2567
24 มิถุนายน 2567
2567
6 มิถุนายน 2567
24 มิถุนายน 2567
0
-
3
2567
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง: 542,400.00 บาท

-