สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

1 ธ.ค. 2562 วันเอดส์ โลก สคร.12 แนะ พลังชุมชน ร่วมขับเคลื่อนยุติปัญหาเอดส์

1 ธันวาคม 2562 วันเอดส์ โลก สคร.12 สงขลา ย้ำ ชุมชนมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนยุติปัญหาเอดส์ แนะ  ผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง เข้ารับบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีฟรี ปีละ 2 ครั้ง ทั่วประเทศ ทุกสิทธิ์การรักษา

จากข้อมูลคาดประมาณปี  2562 ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ประมาณ 5,500 คน เฉลี่ยวันละ 15 คน มีผู้ติดเชื้อ เอชไอวีที่มีชีวิตอยู่ทั้งหมดประมาณ 467,600 คน โดยได้ตั้งเป้าหมายในปี 2563 ให้ผู้ติดเชื้อได้รู้สถานะการติดเชื้อตนเองให้ครอบคลุม ร้อยละ 95 และผู้ติดเชื้อเอชไอวี­ที่ได้รับการวินิจฉัยแล้วได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส ร้อยละ 95 รวมถึงผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่กำลังรับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสสามารถกดไวรัสได้ ร้อยละ 95 โดยมาตรการหลักในการดำเนินงานคือ การทำให้การตรวจการติดเชื้อ เอชไอวีเป็นเรื่องปกติ (Normalize HIV)

นายแพทย์เฉลิมพล  โอสถพรมมา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กล่าวถึงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อเอชไอวีในพื้นที่เขต 12 ( ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ) ว่า พบจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2556 – 2562 จำนวน 22,287 ราย โดยจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุด คือ สงขลา 9,458 ราย รองลงมา ตรัง 3,653 ราย, พัทลุง 2,660 ราย, นราธิวาส 2,180 ราย, สตูล 1,485 ราย, ปัตตานี 1,439 ราย และยะลา 1,412 ราย ตามลำดับ จำนวนผู้ติดเชื้อที่มีชีวิตทั้งหมดที่ได้รับยาต้านไวรัสตั้งแต่ปี 2556 – 2562 จำนวน 20,203 ราย และจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีเสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2556 – 2562 จำนวน 9,114 ราย  

“Communities make the difference : รวมพลังชุมชนยุติเอดส์ ” แนวคิดการรณรงค์วันเอดส์โลกปี 2562 เพราะชุมชนมีบทบาทสำคัญและเป็นพลังในการขับเคลื่อนการยุติปัญหาเอดส์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม โดยชุมชนสามารถสร้างการมีส่วนร่วมได้หลายวิธี ตั้งแต่  สร้างความตระหนักและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อ เอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ให้กับคนในชุมชน ภาคประชาสังคมร่วมการจัดบริการเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย “ไม่ติด-ไม่ตาย-ไม่ตีตรา” การเข้าถึงกลุ่มผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงในชุมชนให้ได้รับการตรวจเอชไอวีและเชื่อมต่อบริการไปยังสถานบริการสุขภาพภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการเข้าสู่การบริการป้องกันและดูแลรักษา เป็นต้น ซึ่งการร่วมมือร่วมใจกันของชุมชนจะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการป้องกันและดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์  

นายแพทย์เฉลิมพล กล่าวว่า  สคร.12 สงขลา ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก ในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 โดยร่วมกับ รพ.สต.พะวง และศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล (บ้านสุขสันต์) ผ่านกิจกรรมให้ความรู้ และแจกถุงยางอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตลาดนัดควนหิน ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา และร่วมกับ อบจ.สงขลา จัดกิจกรรมรณรงค์ ออกบูธ ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา 

สคร.12 สงขลา ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี โดยเฉพาะผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง สามารถเข้ารับบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีฟรี ปีละ 2 ครั้ง  ทั่วประเทศ ทุกสิทธิ์การรักษา หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรคเอดส์ สามารถโทรสอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ