สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

สปคม.ขับเคลื่อนระบบงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง( NUDCP 2020) โดยกลไก พชข. ในพื้นที่ กทม.

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง(สปคม.) กรมควบคุมโรค นำโดยนายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ขับเคลื่อนระบบงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (NUDCP2020)โดยกลไกการการประชุมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมี นายแพทย์สุนทร สุนทรชาติ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุม ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย ตัวแทนจากศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร 68 แห่ง ในพื้นที่ 50 เขตของกรุงเทพมหานคร

...นพ.เอนก กล่าวเพิ่มเติม ว่า จากปัญหาสุขภาพคนไทยที่อยู่ในเขตเมือง 37 ล้านคน มีโอกาสในการเป็นโรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร การเสียชีวิตที่บ้าน เพื่อให้การเข้าถึงการป้องกันควบคุมโรค ลดความเหลื่อมล้ำการดูแลสุขภาพในเขตเมือง สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง มีโครงการขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 2563 – 2565 เน้น พื้นที่สุขภาพมุ่งเป้า
(ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านจัดสรร ชุมชนแออัด คอนโดมิเนียม ชุมชนการเคหะ) ที่เรียกว่า Health Enhancing Zone ด้วยโปรแกรมการป้องกันควบคุมโรคปี 2020 (NUDCP2020) มุ่งเน้นให้เกิดการป้องกันควบคุมโรค โดยประชาชนมีส่วนร่วม ทุกภาคส่วนร่วมมือ และกำกับติดตามแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อลดการ
เจ็บป่วยและเสียชีวิตที่ป้องกันได้ ซึ่งคาดว่า จะลดค่าใช้ภาครัฐได้มากถึง 5.9 พันล้านบาท จากการลดจำนวนผู้ป่วยและเสียชีวิต

...ทางศูนย์บริการสาธารณสุข ให้ความสนใจมากในส่วนของโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตในหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งเป็นกลุ่มที่ยากในการเข้าถึงและเป็นกลุ่มที่ไม่มีอาสาสมัครสาธารณสุข ในพื้นที่ กทม การใช้เทคโนโลยี่ ในการเชื่อมการทำงานจะอำนวยความสะดวก ให้เจ้าหน้าที่เป็นอย่างมาก ปีแรกเริ่ม 24 หมู่บ้านจัดสรร ในพื้นที่ กทม. พร้อมให้ความร่วมมือและขอเข้าร่วมโครงการไปพร้อมๆกับ สปคม.

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ