สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

ผอ. สคร.12 สงขลา ร่วมกิจกรรมรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็ก อายุ 1 - 12 ปี ทั่วประเทศ พ.ศ. 2562 - 2563

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562  นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิด “โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกัน โรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1 - 12 ปี ทั่วประเทศ พ.ศ. 2562 - 2563 ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย” โดยมีนายฐากร นาคแก้ว รองประธาน คป.สอ กล่าวรายงานและนายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ กล่าวต้อนรับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้วัคซีนในกลุ่มเด็กที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ เพื่อยกระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคหัดในกลุ่มดังกล่าวให้สูงขึ้นเพียงพอต่อการป้องกันการป่วยและเกิดการระบาดของโรคหัด การสร้าง ความตระหนักให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรับวัคซีนป้องกันโรคหัด โดยมีนายแพทย์ เฉลิมพล โอสถพรมมา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ร่วมด้วย กิจกรรมประกอบด้วยการจัดนิทรรศการให้ความรู้และให้บริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากสำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เครือข่ายสาธารณสุขอำเภอจะนะ โรงเรียนบ้านสุเหร่า ชมรมอาสาสมัครสาธาณสุขประจำหมู่บ้านอำเภอจะนะ และภาคีเครือข่ายของอำเภอจะนะ ณ โรงเรียนบ้านสุเหร่า ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา

 


ข่าวสารอื่นๆ