สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

สคร.12 สงขลา เฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส เตรียมพร้อมป้องกันโรคทุกช่องทางเข้า-ออกประเทศ

สคร.12 สงขลา เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสอย่างใกล้ชิด พร้อมเตรียมการป้องกันโรค  ทุกช่องทางเข้า-ออกประเทศ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12

จากการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส ที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน สำหรับประเทศไทย กรมควบคุมโรค ได้มอบหมายให้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ทำการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น โดยการคัดกรองอาการไข้ และอาการที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจ ในผู้ที่เดินทางจากเมืองดังกล่าว เข้ามาในประเทศไทย 

นายแพทย์เฉลิมพล  โอสถพรมมา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า พื้นที่เขตสุขภาพที่ 12 ซึ่งประกอบไปด้วยด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ด่านสนามบิน ด่านท่าเรือ และด่านพรมแดนทางบก โดยเฉพาะด่านสนามบินหาดใหญ่ แม้จะไม่ได้มีสายการบินตรงมาจากเมืองดังกล่าว แต่ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการแจ้งเตือนเฝ้าระวัง และให้ความรู้สำหรับนักท่องเที่ยว กรณีที่นักท่องเที่ยวเดินทางผ่านมาตั้งแต่สนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินเชียงใหม่ หรือสนามบินภูเก็ต ที่มีสายบินตรงมาจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ซึ่งได้ทำการคัดกรองอย่างเข้มข้นมาจากเมืองดังกล่าวแล้ว หากมีการเดินทางต่อมาที่สนามบินหาดใหญ่ สนามบินตรัง หรือสนามบินนราธิวาส ทางด่านฯ จะมีการคัดกรองผู้ป่วยในสนามบิน และให้คำแนะนำผู้เดินทาง รวมทั้งเน้นย้ำมัคคุเทศก์ สำหรับการให้คำแนะนำแก่ผู้เดินทางท่องเที่ยว หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ เหนื่อยหอบ มีน้ำมูก ขอให้รีบไปพบแพทย์ทันที พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง

สำหรับสถานพยาบาล กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมความพร้อม หากมีผู้ป่วยต้องสงสัย จะแยกไปยังห้องแยกผู้ป่วยด้วยระบบห้องพิเศษแยกโรคติดเชื้อความดันลบ ที่มีการติดตั้งความดันภายนอกมากกว่าภายในห้อง เชื้อโรคที่อยู่ภายในห้องจะไม่สามารถออกมาจากภายนอกห้องได้

คำแนะนำสำหรับผู้ที่จะเดินทางจากประเทศไทยไปยังพื้นที่เสี่ยง เนื่องจากองค์การอนามัยโลกยังไม่มีประกาศห้ามการเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าว ดังนั้นผู้ที่จะเดินทางสามารถเดินทางไปได้ แต่ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังนี้ หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือสถานที่ที่มีมลภาวะที่เป็นพิษ ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว รวมถึงการรักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ สำหรับคนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะเด็กเล็กและผู้สูงอายุ หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ เหนื่อยหอบ มีน้ำมูก หลังจากเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง ภายใน 14 วัน แล้วมีอาการดังกล่าว ขอให้รีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422   

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ