สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วมตามเสด็จฯ นายแพทย์สุวิช ธรรมปาโล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค กราบบังคมทูลถวายรายงานเรื่องโรคเท้าช้างหลังการกำจัดโรคเท้าช้างสำเร็จและการควบคุมพื้นที่แพร่โรคเท้าช้างให้เป็นศูนย์ในหมู่บ้านรอบศูนย์พิกุลทองฯ จำนวน 13 หมู่บ้าน นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กราบบังคมทูลถวายรายงานการดำเนินงานเกี่ยวกับโรคหนอนพยาธิในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง โดยพบว่าอัตราความชุกของโรคหนอนพยาธิในเด็กนักเรียนตามโครงการพระราชดำริมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560-2562 ซึ่งมีอัตราความชุกร้อยละ 4.54 3.70 และ 3.25 ตามลำดับ ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

 


ข่าวสารอื่นๆ