สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

สคร.12 สงขลา จัดการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์ เขต 12 ประจำปี 2564

สคร.12 สงขลา จัดการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์ เขต 12 ประจำปี 2564

นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานเครือข่ายสื่อสารความเสี่ยงฯ ในพื้นที่ภาคใต้ เขต 12 ในระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีนางวาสนา ยกสกูล หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ กล่าวรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพต่าง ๆ และนำข้อมูลข่าวสารไปเผยแพร่สู่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจาก นพ.เฉลิมพล โอสถพรมมาผู้อำนวยการฯ สคร.12 สงขลา เป็นวิทยากรบรรยายสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นพ.ชูพงศ์ แสงสว่าง บรรยายความรู้ อาการ มาตรการป้องกันและวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดร.จุฑาพัฒน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต บรรยายเรื่องวัณโรคดื้อยา และนายมอหะมะนอ บาโงปะแต บรรยายเรื่องโรคมาลาเรีย ตลอดจนศึกษาดูงานการเฝ้าระวังคัดกรองบริเวณช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและการเตรียมความพร้อมฯ ณ ท่าอากาศยานเบตง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเขต 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 60 คน ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook  : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา https://www.facebook.com/dpc12/

 

 


ข่าวสารอื่นๆ