สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เรื่องรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

เรื่องรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

1. ขอให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตัวตามมาตรการเพิ่มระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) รักษาระยะห่างจากบุคคลอื่นไม่น้อยกว่า 1-2  เมตร  สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือทุกครั้ง ก่อนเข้าอาคารสนามสอบ และหลีกเลี่ยงการพูดคุยกันโดยไม่มีความจำเป็น
2. ปฏิบัติตัวตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัดสงขลา
 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ