สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

สคร.12 สงขลา ชวน ปชช. “งดเหล้า ห่างโควิด ชีวิตจะปลอดภัย” วันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2564

สคร.12 สงขลา ชวน ปชช. “งดเหล้า ห่างโควิด ชีวิตจะปลอดภัย

วันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2564

 

วันงดดื่มสุราแห่งชาติ  2564 ซึ่งตรงกับวันเข้าพรรษา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา (สคร.12 สงขลา) ขอเชิญชวนประชาชน “งดเหล้า ห่างโควิด ชีวิตจะปลอดภัย” เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชน ลด ละ เลิก ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา และลดโอกาสติดเชื้อ โควิด 19   

จากผลการสำรวจพฤติกรรมการดื่มสุราของประชากรไทยในปี พ.ศ. 2560 พบว่าประชากรที่มีอายุ 15   ปีขึ้นไป เป็นผู้ที่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรอบปี พ.ศ. 2559 ร้อยละ 28.40 สำหรับเขตสุขภาพที่ 12   มีอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 11.40 โดยจังหวัดที่มี อัตราการดื่มสูงสุด ได้แก่ จังหวัดตรัง (22.60) พัทลุง (16.90) และสงขลา (13.20) (สำนักงานสถิติแห่งชาติ,2560)

         นายแพทย์เฉลิมพล  โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันเข้าพรรษาของทุกปี สำหรับปีนี้ ตรงกับวันที่ 25 กรกฎาคม 2564  

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา (สคร.12 สงขลา) เล็งเห็นพิษภัยและผลกระทบที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กอปรกับ สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ลด ละ เลิก ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา และเน้นย้ำไม่รวมกลุ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลด   ความเสี่ยงติดเชื้อโควิด 19   

ทั้งนี้ หากรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ควรงดดื่มก่อน-หลังฉีดวัคซีนโควิด  19  อย่างน้อย 48 – 72 ชั่วโมง อีกทั้ง การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด 19 และเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง  โดยเฉพาะการดื่มหนัก สามารถกดการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน และยัง เพิ่มโอกาสเกิดโรคทางเดินหายใจรุนแรงได้     

สำหรับ คำขวัญเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติปีนี้ คือ “งดเหล้า ห่างโควิด ชีวิตจะปลอดภัย” เนื่องจาก  ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง การลด ละ เลิก ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด 19 ได้    

สคร.12 สงขลา เน้นย้ำมาตรการ D-M-H-T-T-A ได้แก่ D : Distancing เว้นระยะระหว่างบุคคลหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น M : Mask wearing สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา H : Hand washing ล้างมือบ่อยๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึงเพียงพอ T : Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ เพื่อคัดกรองผู้ใช้บริการที่อาจไม่สบาย T : Testing ตรวจหาเชื้อโควิด 19 และ A : Application ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ” ก่อนเข้า-ออกสถานที่ทุกครั้ง หากมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน กรมควบคุมโรค โทร.1422    

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ