สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

บุหรี่เผาปอด สคร.12 สงขลา ย้ำประชาชนตระหนักอันตรายจากบุหรี่

บุหรี่เผาปอด สคร.12 สงขลา ย้ำประชาชนตระหนักอันตรายจากบุหรี่

วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อกระตุ้นให้ทุก ๆ ประเทศตระหนักถึงอันตราย และความสูญเสียทั้งทางสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ในปีนี้ได้กำหนดประเด็นการรณรงค์ คือ “บุหรี่เผาปอด : Tobacco burns your lungs” 
จากการสำรวจอัตราการสูบบุหรี่ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยพบว่าในปี พ.ศ.2560 ภาคใต้ยังมีอัตราการสูบบุหรี่ ที่สูงที่สุด รองลงมาเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ กลางและกรุงเทพมหานคร
ดร.นายแพทย์ สุวิช ธรรมปาโล นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กล่าวถึงสถานการณ์การบริโภคยาสูบในเขต 12 ปี พ.ศ.2560 ว่า จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติได้ทำการสำรวจประชากร พบว่ามีอัตราการบริโภคยาสูบสูงกว่าค่าเฉลี่ยและสูงกว่าค่าเป้าหมายของประเทศ และข้อมูลอัตราการบริโภคยาสูบจำแนกรายจังหวัด ปี พ.ศ.2560 พบว่าทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 12 มีอัตราการบริโภคยาสูบสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ซึ่งจังหวัดสตูล สงขลา พัทลุง และตรัง มีอัตราการบริโภคยาสูบสูงกว่าค่าเฉลี่ยของเขต และจากการสำรวจยังพบข้อมูลร้อยละของการได้พบเห็น/ได้กลิ่น/เห็นก้นบุหรี่ภายในสถานที่สาธารณะ สูงกว่าร้อยละ 80 
อีกทั้งในปัจจุบันพบว่าเยาวชนตลอดจนผู้ประกอบการยังขาดความเข้าใจและความตระหนักถึงพิษภัยของการบริโภคยาสูบ รวมถึงการที่อุตสาหกรรมยาสูบมีการโฆษณาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยใช้กลยุทธ์สื่อออนไลน์ social marketing ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลให้มีจำนวนผู้บริโภคยาสูบเพิ่มขึ้น กอปรกับการเข้าถึงบริการการบำบัดผู้เสพยาสูบในสถานบริการสุขภาพมีแนวโน้มลดลงซึ่งสวนทางกับข้อมูลอัตราการสูบบุหรี่ในกลุ่มประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีแนวโน้มสูงขึ้น อีกทั้งผู้ประกอบการ ร้านค้า และร้านขายของชำ ยังขาดความเข้าใจใน พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ส่วนโรงเรียนเอกชน โรงเรียนสอนศาสนา (ปอเนาะ) พบว่า นักเรียนมากกว่าร้อยละ 60 มีการสูบบุหรี่ ซึ่งมีผู้สูบที่อายุน้อยที่สุดคือ เด็กนักเรียนอายุ 12 ปี โดย ศาสนสถาน มีอัตราการสูบบุหรี่สูง 
ดร.นายแพทย์ สุวิช กล่าวว่า การสูบบุหรี่ส่งผลให้เกิดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งปอด โรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมอง รวมถึงโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง อันเป็นภัยสุขภาพที่คร่าชีวิตประชาชนไปแล้วจำนวนไม่น้อย สคร. 12 สงขลาในฐานะหน่วยงานด้านการป้องกันควบคุมโรคในเขต 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ต้องการสื่อสารไปยังหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่และประชาชนทั่วไปให้ตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบของบุหรี่ ซึ่งส่งผลร้ายต่าง ๆ ต่อสุขภาพปอดของมนุษย์ ตามประเด็นการรณรงค์ คือ“บุหรี่เผาปอด: Tobacco burns your lungs” ที่จะช่วยลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ และการได้รับควันบุหรี่มือสอง ไปสู่การลดอัตราการเสียชีวิตที่เกิดจากการสูบบุหรี่
พร้อมกันนี้ สคร.12 สงขลา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขต 12 รณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ด้วยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ตามประเด็นการรงค์วันหยุดสูบบุหรี่โลกในปี 2562 คือ บุหรี่เผาปอด ผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุ และสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการปรึกษาเกี่ยวกับการเลิกสูบบุหรี่ สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ 1422 สายด่วนกรมควบคุมโรค

……………………………………………
ข่าวโดย: กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ : 0-7433-6079-81,83 ต่อ 29
E-mail: pr_dpc12@hotmail.com


ข่าวสารอื่นๆ