สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

การยกย่องต้นแบบความดีในด้านต่าง ๆ

การยกย่องต้นแบบความดีในด้านต่าง ๆ

1. บุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร

2. บุคลากรดีเด่นกรมควบคุมโรค ดาวน์โหลดเอกสาร

3. การยกย่องแสดงความยินดีต่อการเลื่อนระดับ/ตำแหน่งที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร