สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

ผลิตภัณฑ์วิชาการ สคร.12 สงขลา

โรคติดต่อ

Risk Factors for Chikungunya Infection during a Re-emerged Outbreak

Risk factors for symptomatic and asymptomatic chikungunya infection

Spatio-temporal distribution of Chikungunya and distance between index cases and potential secondary cases

Spatio-temporal modeling of AIDS epidemic patterns in the lower southern Thailand

กรณีศึกษารายงานการสอบสวนการระบาดของโรคบรูเซลโลซีส

การใช้เครื่องดักจับแมลงชนิด Black light เพื่อดักจับริ้นฝอยทราย

การบริหารจัดการยาวัณโรคในเขตภาคใต้ตอนล่าง

การบริหารจัดการวัคซีนในภาคใต้ 2558

การประเมินการปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและระบบลุกโซ่ความเย็น

การประเมินการวินิจฉัยและการรายงานโรคกลุ่มไข้เลือดออก

การประเมินคลังวัคซีนระดับจังหวัด

การประเมินคุณภาพผลการตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรีย

การประเมินมาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

การประเมินระบบเฝ้าระวังโรคมาลาเรียของภาคใต้ตอนล่าง

การป่วยเป็นวัณโรคในเด็กในสถานสงเคราะห์เด็ก จังหวัดสงขลา

การป้องกันควบคุมไข้มาลาเรียในพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ จังหวัดสตูล

การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

การเปลี่ยนแปลงระดับCD4และน้ำหนักของเด็กที่เข้ารับการบริการโครงการยาต้านไวรัส

การเฝ้าระวังการติดเชื้อและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อSTIsและHIVกลุ่มพนักงานหญิงบริการ

การเฝ้าระวังกาฬโรคคู่ขนาดไทย-มาเลเซีย

การเฝ้าระวังเด็กที่คลอดจากแม่ติดเชื้อHIV

การพยากรณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ.2555

การพยากรณ์โรคไข้หวัดใหญ่โดยใช้การวิเคราะห์อนุกรมเวลา

การพัฒนางานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในพื้นที่ 3 จ. ชายแดนใต้ หลังการระบาดของโรคคอตีบ

การมีส่วนร่วมของ อสม ในการควบคุมป้องกันวัณโรค

การรับรู้ความเสี่ยงและการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยง

การเลี้ยงสุนัขและการสัมผัสโรคพิษสุขนัขบ้าของครบครัวนักเรียน

การศึกษาการวางไข่ของยุงลายบ้าน ( Aedes aegypti L. ) ในสารละลายปูนแดง

การศึกษาชีวนิสัย และแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายสวน พาหะของโรคชิคุนกุนยา

การศึกษาชีวนิสัยของยุงพาหะนำเชื้อไข้มาลาเรียในพื้นที่ที่ไม่มีการแพร่เชื้อ

การศึกษาชีวนิสัยของยุงพาหะนำเชื้อไข้มาลาเรียในแหล่งท่องเที่ยว จ.ตรังและสตูล

การศึกษาชีวนิสัยของยุงรำคาญในพื้นที่นกอพยพสงขลา พัทลุง

การศึกษานำร่องเพื่อทดสอบรูปแบบการบูรณาการงานบริการเพื่อสุขภาพปอด

การศึกษาแนวทางในการรวบรวมข้อมูลเพื่อการจัดทำรายงาน รง.506_1และ รง.507_1

การศึกษาเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงแบบทาจากน้ำส้มควันไม้

การศึกษาเปรียบเทียบผลการทดสอบความไวต่อยาไรแฟมปิซินและ MDR-TB

การศึกษาเฝ้าระวังเชื้อหนองในที่ดื้อยาปฏิชีวนะของผู้ป่วยโรคหนองใน

การศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อHIVและทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของเด็กและเยาวชน

การศึกษายุงพาหะไข้มาลาเรียในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ตรัง

การศึกษารูปแบบการเฝ้าระวังโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก ตรัง

การศึกษาโรคติดต่อในแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมือง

การศึกษาฤทธิ์ของสารเคมี Temephos ต่อลูกน้ำยุงลาย

การศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบการดำเนินงานให้ภูมิคุ้มกันโรคในชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปแสวงบุญ 

การศึกษาวิธีการรักษาโรคอุจจาระร่วงในสถานีอนามัยและการป้องกันโรคในชุมชน จ.พัทลุงและสตูล

การศึกษาหาประสิทธิผลของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้ในการไล่ยุงโดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น

การสอบสวนการระบาดโรคมือเท้าปาก พัทลุง

การสอบสวนผู้ป่วย Severe  pneumonia หลังกลับจากประกอบพิธีฮัจญ์

การสอบสวนสครับไทฟัส อ.สทิงพระ

การสำรวจความครอบคลุมของวัคซีนพื้นฐานในเด็กอายุครบ 1 ปี

การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องการรู้จักและเข้าใจโรคMERS-CoV

การสำรวจปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการสำรวจตนเองเพื่อค้นหาและป้องกันความพิการจากโรคเรื้อน

การสำรวจวัณโรคดื้อยาหลายขนานในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

ขีดความสามารถในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคของ SRRT ตำบล

ความชุกของวัณโรคในกลุ่มผู้ต้องกัก ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศปาดังเบซาร์

ความชุกและพฤติกรรมการป้องกันโรคมาลาเรีย

ความพึงพอใจของผู้มารับบริการต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่

ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่เดินทางเข้า-ออกประเทศไทย

ความรู้ความสามารถของ อสม ในทีมSRRTระดับตำบล

ความรู้เรื่องเอดส์และความคิดเห็นเกี่ยวกับถุงยางอนามัยของนักเรียน

คุณภาพเครื่องพ่นสารเคมีในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่นำโดยยุง

ชนิดและลักษณะของจานรองกระถางต้นไม้ที่เหมาะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

ติดตามประเมินผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ระดับจังหวัด

แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคไข้ปวดข้อยุงลายจากแม่สู่ลูก

บริบทและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า

ประเมินผลเชิงพัฒนาการจำกัดโรคเรื้อนใน พท ภาคใต้ตอนล่าง

ประสิทธิผลการอบรมแบบมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมโรคSTIs ของแกนนำสถานบริการทางเพศ

ประสิทธิผลของการพ่นสารเคมีแบบ Space spraying ป้องกันโรคไข้เลือดออก พื้นที่เขตเมือง

ประสิทธิผลของการพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคหวัดในโรงเรียน

ประสิทธิภาพของ temephos 1  ww SG และ 2 ww SG ต่อลูกน้ำยุงลาย

ประสิทธิภาพของน้ำส้มควันไม้ในการควบคุมยุงลายบ้าน

ประสิทธิศักย์ของกับดักและแสงไฟล่อริ้นฝอยทราย

ประสิทธิศักย์ในการป้องกันยุงของน้ำส้มควันไม้แบบทาและแบบธูปจุดกันยุงต่อยุงลายบ้าน

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการวินิจฉัยแยกโรคไข้เลือดออก

ปัจจัยที่มีผลต่อการพบริ้นฝอยทรายพาหะนำโรคลิชมาเนียชิสโดยใช้กับดักแสงไฟ

ปัจจัยที่มีผลต่อการพบลุกน้ำยุงลาย เทศบาลเมืองพัทลุง

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมารับบริการการรักษามาลาเรีย จังหวัดชายแดนใต้

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคเท้าช้าง

ผลกระทบจากสวนยางพาราต่อยุงก้นปล่อง ตรัง

ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข

ผลการรักษาผู้ติดเชื้อHIVและผู้ป่วยเอดส์ผู้ใหญ่ด้วยยาต้านไวรัส

ผลการศึกษาปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิดCD4ของผู้ติดเชื้อHIVและผู้ป่วยเอดส์

ผลของการให้ข้อมูลโดยใช้สื่อวีดีทัศน์แอนิเมชั่นต่อความรู้ในการปฏิบัติตัวป้องกันโรคSTIs

ระบาดวิทยาของโรคชิคุนกุนยาประเทศไทย ปี 2553

ระบาดวิทยาผู้ป่วยเอดส์ที่มีโรคติดเชื้อฉวยโอกาสวัณโรค

รูปแบบการถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมโรคไข้มาลาเรีย นราธิวาส

เรียนรู้ประสบการณ์จริงเพื่อสร้างปัญญาการจัดการสุนัขของชุมชนบ้านทุ่งนนท์

โรคอาหารเป็นพิษ (Food poisoning) ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง 2550

ศึกษาการกระจายการติดเชื้อหนอนพยาธิในลำไส้ในนักเรียน นราธิวาส

ศึกษาชนิดและความหนาแน่นของริ้นฝอยทราย

ศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดระบบบริการร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน ให้บริการวัคซีน

สถานการณ์โรคชิคุนกุนยา 2557

อัตราชุกโรคหนอนพยาธิของเด็กนักเรียน

อัตราชุกโรคหนอนพยาธิลำไส้ของประชาชน ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล

อัตราชุกโรคหนอนพยาธิและพฤติกรรมสุขภาพที่มีผลต่อการติดเชื้อโรคหนอนพยาธิ

 

โรคไม่ติดต่อ

การศึกษาทบทวนและประเมินระบบเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้อุปสรรคการออกกำลังกายกับพฤติกรรมการออกกำลัง

ปัจจัยความเชื่อด้านสุขภาพที่มีปลต่อการสูบบุหรี่ของนร.ชายภาครัฐและเอกชนสอนศาสนา

ปัจจัยและพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นหญิง

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคความความดันโลหิตสูงในประชากรไทยอายุ 35 ปีขึ้นไป

ปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มผู้เป็นโรคความดันโลหิตสูงร่วมกับเบาหวาน

พฤติกรรมมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ

พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อป้องกันควบคุมโรคหลอดเลือดสมอง

โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

 

โรคจากการบาดเจ็บ

การทบทวนและประเมินระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุขนส่งทางบก

การสอบสวนเชิงลึกของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน

สถานการณ์ปัญหาและปัจจัยสาเหตุการจมน้ำของเด็กนร.

สอบสวนการบาดเจ็บ กรณีหัวรถลากเทรเลอร์ชนรถนักเรียน

 

โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการเลี้ยงดูบุตรเพื่อป้องกันภาวะเสี่ยงจากโรคพิษสารตะกั่ว

การประเมินสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพของแรงงานผู้สูงอายุ

การศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากก๊าซคลอรีนรั่วในโรงงาน

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการบาดเจ็บจากการทำงานจังหวัดตรัง ปี 2550

ความสัมพันธ์ระหว่างระดับสารมลพิษในอากาศและอาการในประชากรกรณีศึกษา

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบาดเจ็บจากการทำงาน

พฤติกรรมการป้องกันตนเองในการใช้สารเคมีและความพึงพอใจคลินิกสุขภาพ

สถานการณ์โรคและสิ่งคุกคามสุขภาพจากการทำงาน

อันตรายจากที่อับอากาศใต้ท้องเรือประมง

 

เชิงระบบ

การบริหารระบบงานพัสดุ สคร.12 สงขลา

การประเมินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวน ฟื้นฟู พัฒนาความรู้

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบการตรวจบันทึกยานพาหนะและตรวจสุขาภิบาล

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติตัวป้องกันโรคและภัยสุขภาพของประชาชน

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการส่งต่อข้อมูล

การศึกษาแนวทางในการรวบรวมข้อมูลเพื่อการจัดทำรายงาน รง506_1 รง507_1

ความคิดเห็นของข้าราชการสคร12 สงขลา ต่อการบริหารจัดการขององค์กร

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการได้รับบริการของด่านควบคุมโรค

ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ต่อการให้บริการห้องจ่ายยา

ความพึงพอใจขอผู้มารับบริการ หน่วยกามโรคฯ

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสบการณ์ด้านการวิจัยของบุคลากร

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการทำงาน

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินงานด้านการฝึกอบรม

ผลการดำเนินงานโครงการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาล

สภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสคร12