สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

คำแนะนำจากกรมควบคุมโรค

หากท่านมีอาการไข้ ร่วมกับไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก และเหนื่อยหอบ อย่างใดอย่างหนึ่งหลังเดินทางมากจากประเทศจีน ภายใน 14 วัน


ข่าวสารอื่นๆ