สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
Responsive image

รายซื่อ ผู้มิสิทธิเข้ารับ การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ