Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
สธ 0420.1/1302
30 กรกฎาคม 2563
-
2563
-
-
2100
-
1
2563
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
สธ 0420/1838
30 กรกฎาคม 2563
-
-