สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ 0420.1/82
11 พฤศจิกายน 2563
18 พฤศจิกายน 2563
2564
11 พฤศจิกายน 2563
18 พฤศจิกายน 2563
0
-
25
2563
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-
-