สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ 0420.1/81
5 พฤศจิกายน 2563
12 พฤศจิกายน 2563
2564
5 พฤศจิกายน 2563
12 พฤศจิกายน 2563
1
-
73
2564
516/66 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-
-
-