สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
004/2564
1 มีนาคม 2564
9 มีนาคม 2564
2564
1 มีนาคม 2564
9 มีนาคม 2564
2
-
20
2564
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-

ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ

1. เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real-time PCR)   จำนวน 1 เครื่อง

2. เครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ                                      จำนวน 2 เครื่อง

3. ตู้ปลอดเชื้อ ขนาด 4 ฟุต (Biological Safety Cabinets class II) จำนวน 1 ตู้