สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
Responsive image

สคร.4 สระบุรี จัดกิจกรรมโครงการสนับสนุนเครือข่ายช่วยเหลือผู้เลิกบุหรี่ในชุมชน

วันที่ 13-15 มีนาคม 2564

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี (สคร.4 สระบุรี) นำโดยนางกาญจนา คงศักดิ์ตระกูล รองผู้อำนวยการสคร.4 สระบุรี ลงพื้นที่ต้นแบบการสนับสนุนเครือข่ายช่วยเหลือผู้เลิกบุหรี่ในชุมชน ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2564 โดยความร่วมมือของเครือข่ายและแกนนำในชุมชน (สำนักงนสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี สำนักงานเทศบาลเมืองสระบุรี โรงพยาบาลสระบุรี ประธานชุมชนบ้านอ้อย 1 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ประธานอสม. และอสม.) ภายใต้โครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนามาตรการ และนโยบายด้านโรคไม่ติดต่อ (Fellowship program on NCDs Interventions) และได้รับการสนับสนุนจากโครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือของประเทศระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก (CCS NCD programme) 2560-2564 ซึ่งมีนางสาวรัฐกาญจน์ ยานะโส ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สคร.4 สระบุรี เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ผลลัพธ์จากกิจกรรมนี้จะนำไปจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาต้นแบบเครือข่ายในการช่วยเหลือผู้เลิกบุหรี่ในชุมชนต่อไป


ข่าวสารอื่นๆ