สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
Responsive image

รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 988 กลุ่มโรคไม่ติดต่อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 - 18 ตุลาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ