สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
Responsive image

คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1.โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

Flow chart ประสานงานภายใน สคร. การตรวจทางด้านอาชีพ

คู่มือการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลสุขภาพกล

- ใบแจ้งค่าบริการ

- ใบเสนอราคา

 

2.กลุ่มพัฒนาองค์กร

คู่มือ PMS

คู่มือการประเมินสมรรถนะบุคลากร สำหรับผู้ปฏิบัติงาน

 

3.กลุ่มโรคติดต่อ

SOP_ทีมปฏิบัติการควบคุมพาหะนำโรค ปี 63 

 

4.กลุ่มระบาดวิทยา

SOP ระบาดวิทยาปี 2562 

SOP ระบาดวิทยาปี 2563

 

5.กลุ่มสื่อสารฯ

รูปเล่มJEEofIHR

 

6. กลุ่มโรคไม่ติดต่อ

Work Manual คู่มือ Lab Envocc

- Work Manual คู่มือการปฏิบัติRTI

Work Manual คู่มือการปฏิบัติสถานศึกษาปลอดบุหรี่

Work Manual คู่มือการประเมินผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ำ