สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
Responsive image

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. นโนบายการบริหาร
    - นโยบายการพัฒนากรมควบคุมโรค

2. ดำเนินงานตามนโยบาย ดาวน์โหลดไฟล์ (Zip)
รายละเอียดภายไฟล์ 1.1 นโยบายและแผนเสริมสร้างความสุข / 1.2 ส้นทางความก้าวหน้่าในสายอาชีพ / 1.3 แนวทางการพัฒนาบุคลากร / 2 การรับสมัครฝึกอบรม / 3. การบริหารผลการปฏิบัติราชการ / 4.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจริยธรรมฯ

3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
    - หลักเกณฑ์การรับสมัครทุนฯ
    - แนวทางPMS ปี63
    - ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติราชการฯ

4. รายงานผลการบริหารพัฒนาบุคลากร
    - รายงานการพัฒนาบุคลากร รอบ 6 เดือน cx
    - รายงานแผน รอบ 6 เดือน
    - สรุปPMS รอบ 1 ปี63