สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
Responsive image

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างความสุขและพัฒนาสถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน
   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี

           - https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2//files/คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ.pdf

2. แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

          - https://drive.google.com/drive/folders/1W1CB0MqvLJZeH1m9bgiumLY1NRVD2Igs?usp=sharing

4. กิจกรรมจิตอาสา สคร. 4 สระบุรี ทำความดีด้วยหัวใจ

          - https://drive.google.com/drive/folders/1HzrEjxVELhnJe4LV4F0iW4lcllSVQCkN?usp=sharing

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. นโนบายการบริหาร
    - นโยบายการพัฒนากรมควบคุมโรค

2. ดำเนินงานตามนโยบาย ดาวน์โหลดไฟล์ (Zip)
รายละเอียดภายไฟล์ 1.1 นโยบายและแผนเสริมสร้างความสุข / 1.2 ส้นทางความก้าวหน้่าในสายอาชีพ / 1.3 แนวทางการพัฒนาบุคลากร / 2 การรับสมัครฝึกอบรม / 3. การบริหารผลการปฏิบัติราชการ / 

3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
    - หลักเกณฑ์การรับสมัครทุนฯ
    - แนวทางPMS ปี63
    - ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติราชการฯ

4. รายงานผลการบริหารพัฒนาบุคลากร
    - รายงานการพัฒนาบุคลากร รอบ 6 เดือน cx
    - รายงานแผน รอบ 6 เดือน
    - สรุปPMS รอบ 1 ปี63