สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
Responsive image

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลการมีส่วนร่วมภายในองค์กร
- ไฟล์แนบ ดาวน์โหลด

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
-ไฟล์อ้างอิง1
-ไฟล์อ้างอิง2

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติงานหน่วยงาน
ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปี 62