สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
Responsive image

Rabies 4 Free Zone 2565

ศูนย์รวมข้อมูลสถานการณ์และผลการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในคน (เขตสุขภาพที่ 4)

                               

ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ 2565

 

1. ตัวชี้วัดการดำเนินงานด้านสาธารณสุข (สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด)

1.1 สไลด์สถานการณ์ปีงบประมาณ 2565  (อัพเดต วันที่ 23 มิ.ย. 2565)

1.2 พื้นที่เสี่ยงสูง เสี่ยง และเฝ้าระวัง ตามนิยามกองโรคติดต่อทั่วไป (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี)

1.3 ข้อมูลตัวชี้วัดการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

1.4 แผนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2565 โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ พื้นที่เขตสุขภาพที่ 4

2. ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงานพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

2.1 คู่มือการสร้างและประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

2.2 สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในคน (ข้อมูลย้อนหลัง 2 ปีงบประมาณ จาก รง.506)

2.3 สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ (ข้อมูลย้อนหลัง 2 ปีงบประมาณ จาก Thairabiesnet)

2.4 รายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในคน และเสียชีวิตด้วยไข้สมองอักเสบไม่ทราบสาเหตุ (A86) ในคน (ข้อมูลย้อนหลัง 2 ปีงบประมาณ หนังสือรับรองจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด)

               +จังหวัดนนทบุรี (อัพเดต วันที่ 25 เม.ย. 2565)
               +จังหวัดปทุมธานี (อัพเดต วันที่ 25 เม.ย. 2565)
               +จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อัพเดต วันที่ 25 เม.ย. 2565)
               +จังหวัดอ่างทอง (อัพเดต วันที่ 23 พ.ค. 2565)
               +จังหวัดลพบุรี (อัพเดต วันที่ 25 เม.ย. 2565)
               +จังหวัดสิงห์บุรี (อัพเดต วันที่ 25 เม.ย. 2565)
               +จังหวัดสระบุรี (อัพเดต วันที่ 25 เม.ย. 2565)
               +จังหวัดนครนายก (อัพเดต วันที่ 25 เม.ย. 2565)

2.5 แนวทางการส่งตรวจไข้สมองอักเสบไม่ทราบสาเหตุ 
               ผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้สมองอักเสบไม่ทราบสาเหตุ (A86) ทุกราย จะต้องได้รับการส่งตรวจยืนยันโรคพิษสุนัขบ้าทางห้องปฏิบัติการ

2.6 รายงานการสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้าและติดตามผู้สัมผัสสัตว์ยืนยัน (เขตสุขภาพที่ 4)

               ● จังหวัดนนทบุรี 
                         > อำเภอไทรน้อย วันที่ตรวจพบ 24 พ.ย. 2564
               ● จังหวัดปทุมธานี 
                         > อำเภอเมืองปทุมธานี วันที่ตรวจพบ 29 มี.ค. 2565

                         > อำเภอลำลูกกา วันที่ตรวจพบ 14 มิ.ย. 2565

               ● จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                         > ไม่มีเหตุการณ์
               ● จังหวัดอ่างทอง 
                         > ไม่มีเหตุการณ์
               ● จังหวัดลพบุรี
                         > ไม่มีเหตุการณ์
               ● จังหวัดสิงห์บุรี 
                         > ไม่มีเหตุการณ์
               ● จังหวัดสระบุรี 
                         > ไม่มีเหตุการณ์
               ● จังหวัดนครนายก 
                         > ไม่มีเหตุการณ์

2.7 สถานการณ์การรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชน
     ดำเนินการสำรวจในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ไม่น้อยกว่า 30 ราย ต่อ อปท. ต่อ ปีงบประมาณ (อัพโหลดข้อมูลทุกสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน)


3. แบบฟอร์ม

4. เอกสารเผยแพร่ & ประชาสัมพันธ์

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูล

1)  นายธนาคาร แถมเจริญ 
     นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
     ผู้รับผิดชอบแผนงานโรคพิษสุนัขบ้า เขตสุขภาพที่ 4
     ติดต่อสอบถาม โทร: 08 0152 9379 Email: [email protected]

2)  ณัฐพล ผลาผล
     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
     ติดต่อสอบถาม โทร: 036 239 302 Email: [email protected]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------